آرشیو برچسب ها

همان طور که می دانید در شبکه های جریان متناوب توان ظاهری که از مولدها دریافت می شود به...

اصلاح ضریب توان توسط خازن

همان طور که می دانید در شبکه های جریان متناوب توان ظاهری که از مولدها دریافت می شود به...

احتمالا بیشتر از کل انواع موتورها از موتورهای القایی AC تک فاز استفاده می شود. منطقی است که موتورهای دارای کمترین...

موتورهای تکفاز

احتمالا بیشتر از کل انواع موتورها از موتورهای القایی AC تک فاز استفاده می شود. منطقی است که موتورهای دارای کمترین...

رله حرارتى (بى متال) رله حرارتى، موتور را در مقابل اضافه بار (بار زیاد) حفاظت مى کند. اصول ساختمان...

رله حرارتی (بی متال) چیست؟

رله حرارتى (بى متال) رله حرارتى، موتور را در مقابل اضافه بار (بار زیاد) حفاظت مى کند. اصول ساختمان...