رله حرارتی (بی متال) چیست؟

رله حرارتی (بی متال) چیست؟

رله حرارتى (بى متال)

رله حرارتى، موتور را در مقابل اضافه بار (بار زياد) حفاظت مى کند. اصول ساختمان آن از دو فلز، که داراى ضريب انبساط طولى مختلف اند، تشکيل شده است  اين دو فلز در حالت گرم، به وسيله ى غلتک پرس و به صورت يک تکه ديده مى شود. اين دو فلز يک بى متال را تشکيل مى دهند. در اثر عبور جريان، هر دو فلز گرم و طول آن ها زياد مى شود و چون ازدياد طول يکى از فلزات بيشتر از ديگرى است، از اينرو دو فلز با هم خم م ىشوند. اين حرکت به طور مستقيم و يا به وسيله ى اهرم هايى به يک کنتاکت منتقل مى شود و مدار را قطع يا وصل مى کند. از خاصيت بى متال در فيوزها، رله هاى بى متالى و… استفاده مى شود.

رله بار زياد (بى متال) قابل تنظيم است و در مقابل اضافه بار از 05/1 تا ۱۰ برابر جريان نامى، موتور را قطع مى کند. در نمونه ى سه فاز آن رله ى حرارتى از سه پل قدرت براى عبور جريان اصلى مصرف کننده تشکيل شده و داراى دو کنتاکت فرمان است: يکى کنتاکت بسته جهت قطع مدار تغذيه ى کنتاکتور و ديگرى کنتاکت باز که پس از عمل بى متال بسته مى شود و براى اطلاع دادن از خطاى حاصل در مدار به کار مى رود. بعضى از اين رله ها کليدى دارند که براى دو حالت دستى و اتوماتيک طراحى شده اند. در حالت دستى پس از عمل رله بايد با دست آن را به حالت اوّل برگرداند. در حالت اتوماتيک، رله پس از مدت زمانى معين به حالت اول باز مى گردد.

نحوه عملکرد بی متال

رله حرارتی دارای دو کنتاکت فرمان می باشد:

1- کنتاکت بسته یا  NC: این کنتاکت با شماره های 95 و 96 مشخص می شود و جهت قطع مدار فرمان یا مدار تغذیه کنتاکتور استفاده می شود.

2- کنتاکت باز یا NO : این کنتاکت با شماره های 97 و 98 مشخص می شود و پس از عمل بی متال بسته شده و از آن برای اطلاع دادن و صدور آلارم از خطای حاصل در مدار ومطلع نمودن اپراتور استفاده می شود.

شرح اجزا:

  • تیغه های اتصال به کنتاکتور
  • پیچ های اتصال به موتور
  • ترمینال باز مدار فرمان
  • ترمینال بسته مدار فرمان
  • دکمه برگشت پذیر به حالت عادی
  • پیچ تنظیم جریان
  • دکمه راه اندازی مجدد رله ( دستی یا اتوماتیک )