تولید ازون و میکروب زدایی با استفاده از مدارات الکترونیک قدرت

تولید ازون و میکروب زدایی با استفاده از مدارات الکترونیک قدرت

.

ازون مولکولی ناپایدار و در عین حال بسیار مفید و سودمند می‌باشد. .
اوزون دگر شکل اکسیژن بوده و تفاوت آن با اکسیژن معمولی(O2) در سه اتمی بودن آن(O3) است.
از ازون در کاربردهای درمانی و میکروب زدایی میتوان استفاده کرد. یکی از کاربردهای ازون تصفیه آبهای آلوده است.
برای تولید ازون با استفاده از مدارات الکترونیک قدرت معمولا از دو روش استفاده میشود. روش اول استفاده از میدان الکتریکی پالسی (Pulsed Electric Field=PEF) است که اکثرا سعی میکنند با تولید یک ولتاژ با دامنه بالا با استفاده از ترانسفورماتور و با استفاده از سری کردن کلیدها و کلیدزنی بر روی ولتاژ بالا به صورت پالسی، یک ولتاژ پالسی با دامنه بالا تولید کنند که این ولتاژ بالا میتواند به صورت پالسی یا سینوسی باشد. که این پالسها دارای عرض پالس کم و دامنه بالایی هستند. این میدان الکتریکی به دو سر الکترود یک محفظه که راکتور نام دارد اعمال میشود و میتواند ماده ای که در داخل آن محفظه وجود دارد را میکروب زدایی کرد یا به صورت خالص درون محفظه ازون دخیره کرد. چالشی که در اینجا وجود دارد بحث متعادلسازی ولتاژ بین کلیدهاست که هرچه کلیدها سنکرونتر باشند و همزمان کلیدزنی بیشتر باشد، کار تولید ازون بهتر صورت میپذیرد. روش دیگر که جدیدا موردتوجه قرار گرفته است، استفاده از مدارهای رزونانسی در یک فرکانس خاص است و تولید ولتاژ پالسی یا سینوسی با فرکانس بالاست. در مدارات رزونانسی در لحظات خاصی خاصیت سلفی و خازنی مدار یک دیگر را خنثی میکنند و با توجه به ساختار و توپولوژی مدار موجب میشود در آن لحظات یک دامنه ولتاژ بسیار زیاد را داشته باشیم که از همان پالس تولیدی در این لحظات میتوان برای میکروب زدایی استفاده نمود.