رله حرارتی (بی متال) چیست؟

رله حرارتی (بی متال) چیست؟

رله حرارتى (بى متال)

رله حرارتى، موتور را در مقابل اضافه بار (بار زیاد) حفاظت مى کند. اصول ساختمان آن از دو فلز، که داراى ضریب انبساط طولى مختلف اند، تشکیل شده است  این دو فلز در حالت گرم، به وسیله ى غلتک پرس و به صورت یک تکه دیده مى شود. این دو فلز یک بى متال را تشکیل مى دهند. در اثر عبور جریان، هر دو فلز گرم و طول آن ها زیاد مى شود و چون ازدیاد طول یکى از فلزات بیشتر از دیگرى است، از اینرو دو فلز با هم خم م ىشوند. این حرکت به طور مستقیم و یا به وسیله ى اهرم هایى به یک کنتاکت منتقل مى شود و مدار را قطع یا وصل مى کند. از خاصیت بى متال در فیوزها، رله هاى بى متالى و… استفاده مى شود.

رله بار زیاد (بى متال) قابل تنظیم است و در مقابل اضافه بار از ۰۵/۱ تا ۱۰ برابر جریان نامى، موتور را قطع مى کند. در نمونه ى سه فاز آن رله ى حرارتى از سه پل قدرت براى عبور جریان اصلى مصرف کننده تشکیل شده و داراى دو کنتاکت فرمان است: یکى کنتاکت بسته جهت قطع مدار تغذیه ى کنتاکتور و دیگرى کنتاکت باز که پس از عمل بى متال بسته مى شود و براى اطلاع دادن از خطاى حاصل در مدار به کار مى رود. بعضى از این رله ها کلیدى دارند که براى دو حالت دستى و اتوماتیک طراحى شده اند. در حالت دستى پس از عمل رله باید با دست آن را به حالت اوّل برگرداند. در حالت اتوماتیک، رله پس از مدت زمانى معین به حالت اول باز مى گردد.

نحوه عملکرد بی متال

رله حرارتی دارای دو کنتاکت فرمان می باشد:

۱- کنتاکت بسته یا  NC: این کنتاکت با شماره های ۹۵ و ۹۶ مشخص می شود و جهت قطع مدار فرمان یا مدار تغذیه کنتاکتور استفاده می شود.

۲- کنتاکت باز یا NO : این کنتاکت با شماره های ۹۷ و ۹۸ مشخص می شود و پس از عمل بی متال بسته شده و از آن برای اطلاع دادن و صدور آلارم از خطای حاصل در مدار ومطلع نمودن اپراتور استفاده می شود.

شرح اجزا:

  • تیغه های اتصال به کنتاکتور
  • پیچ های اتصال به موتور
  • ترمینال باز مدار فرمان
  • ترمینال بسته مدار فرمان
  • دکمه برگشت پذیر به حالت عادی
  • پیچ تنظیم جریان
  • دکمه راه اندازی مجدد رله ( دستی یا اتوماتیک )