مهندس احمد كريمی

درباره : مهندس احمد كريمی

مهندس احمد كريمی [ratings id="4395"]
  • نقش : مربی پداگوژی و مدیریت آموزشگاه
  • وبسایت :
  • تجربه : 10 سال
  • متخصص در : مديريت آموزشی

کارشناسی ارشد مديريت آموزشی