جدول قیمت گذاری

جدول قیمت: نوع 1

پایه
دلار20 در ماه
 • 5 پروژه
 • 10GB حافظه
 • بدون ردیابی زمان
 • امنیت پیشرفته
 • پهنای باند نامحدود
استاندارد
دلار40 در ماه
 • 10 پروژه
 • 100GB حافظه
 • بدون ردیابی زمان
 • امنیت پیشرفته
 • پهنای باند نامحدود
تجاری
دلار60 در ماه
 • 20 پروژه
 • 200GB حافظه
 • بدون ردیابی زمان
 • امنیت پیشرفته
 • پهنای باند نامحدود
نامحدود
دلار80 در ماه
 • 30 پروژه
 • 300GB حافظه
 • بدون ردیابی زمان
 • امنیت پیشرفته
 • پهنای باند نامحدود

جدول قیمت: نوع 2

پایه
دلار20 در ماه
 • 5 پروژه
 • 10GB حافظه
 • بدون ردیابی زمان
 • امنیت پیشرفته
 • پهنای باند نامحدود
استاندارد
دلار40 در ماه
 • 10 پروژه
 • 100GB حافظه
 • بدون ردیابی زمان
 • امنیت پیشرفته
 • پهنای باند نامحدود
تجاری
دلار60 در ماه
 • 20 پروژه
 • 200GB حافظه
 • بدون ردیابی زمان
 • امنیت پیشرفته
 • پهنای باند نامحدود
نامحدود
دلار80 در ماه
 • 30 پروژه
 • 300GB حافظه
 • بدون ردیابی زمان
 • امنیت پیشرفته
 • پهنای باند نامحدود