قیمت گذاری

قیمت گذاری LMS

ساده
20000 تومان ماهانه
 • 5 دوره
 • 10 ویدئو
 • 15 صدا
 • امنیت پیشرفته
 • Limited Access
استاندارد
50000 تومان ماهانه
 • 10 دوره
 • 20 ویدئو
 • 25 صدا
 • امنیت پیشرفته
 • دسترسی نامحدود
تجاری
60000 تومان ماهانه
 • 15 دوره
 • 30 ویدئو
 • 35 صدا
 • امنیت پیشرفته
 • دسترسی نامحدود
نامحدود
80000 تومان ماهانه
 • 20 دوره
 • 40 ویدئو
 • 45 صدا
 • امنیت پیشرفته
 • دسترسی نامحدود