ایستگاه آتش نشانی ‏

ایستگاه آتش نشانی ‏

برنامه مربوط به کنترل یک ایستگاه آتش نشانی به شرح زیر را بنویسید .

1 – با استارت متصدی و با توجه به پایین بودن فشار ، موتور ( Jaky ) راه اندازی می شود در صورتیکه در مدت 20 ثانیه فشار به حد نصاب نرسید موتورmain  راه اندازی می شود و در صورتیکه فشار به حد مطلوب رسید موتور اصلی خاموش شده و 20 ثانیه بعد موتور Jaky نیز خاموش می گردد .

2 – در صورتی که موتور اصلی به تعمییرات رفته باشد موتور slave وظیفه آن را به عهده می گیرد .

3 – در صورتی که به علت قطع برق تمامی موتور ها خاموش شود با 20 ثانیه تاخیر dezel راه اندازی می گردد.

4 – با وصل مجدد برق اصلی dezel  خاموش و با 20 ثانیه تاخیر ، برق اصلی تغذیه را به عهده می گیرد.

5 – تعداد استارت موتور ها برای اهداف تعمیر و نگهداری شمرده می شود فرض کنید هر موتور بعد از 10استارت به تعمییرات خواهد رفت .