موتور سه فاز دوسرعته دالاندر

موتور سه فاز دوسرعته دالاندر

موتور سه فاز دوسرعته دالاندر

از جمله موتورهاى سه فاز دوسرعته خاص موتور دالاندر است، چرا که در اين گونه موتورها از يک سيم پيچ براى دو سرعت استفاده مى شود و نسبت سرعت در آن ها 1 به 2 است.
يعنى موتورهاى سه فاز دالاندر ( ۴و۲ قطب)؛ ( ۸ و۴ قطب) يا (۱۲ و ۶ قطب) که در فرکانس ۵۰ هرتز کار مى کنند به ترتيب داراى سرعتهاى ( ۳۰۰۰ و ۱۵۰۰ دور)، ( ۱۵۰۰ و ۷۵۰ دور) و    ( ۱۰۰۰ و ۵۰۰ دور) هستند.

براى تغيير قطب در موتورهايى که داراى يک سيم پيچ هستند، بايد نوع اتصال موتور را تغيير داد. براى اين منظور از اتصال دالاندر استفاده مى شود. براى تعداد قطب بيش تر، اتصال سيم پيچ هاى استاتور را به صورت مثلث و براى تعداد قطب کم تر، سيم پيچ هاى استاتور را به صورت ستاره ى دوبل وصل مى کنند.

در اين نوع اتصال ولتاژ هر سيم پيچ در هر دو حالت تنها مقدار کمى تغيير مى کند. موتورهاى با اتصال دالاندر اغلب داراى شش سرسيم در روى تخته کلم هستند و فقط مى توانند به يک ولتاژ اتصال يابند. موتورهاى با اتصال دالاندر در دورهاى مختلف داراى قدرت هاى متفاوت هستند و در مواردى مى توان به کار برد که نسبت سرعت هاى مورد نياز 1 به 2   باشد. در استاندارد قديم VDE  سرهاى موتور دالاندر (W1,V1,U1) را براى سرعت کم با

حروف Va,Wa و Ua و براى سرعت زياد (W2,V2,U2 ) را با حروف Vb,Wb و Ub نشان مى دهند.

تخته کلم موتور سه فاز دالاندر به صورت شکل زیراست.

نحوه اتصال موتور براى سرعتهاى کم و زياد به صورت زیر است: