ليميت سوييچ

ليميت سوييچ

ليميت سوييچ ها

ليميت سوييچ يك وسيله مكانيكي است كه با اتصال فيزيكي، حضور يك شيء را آشكار مي كند.

يك ليميت سوييچ معمولی شامل بدنه و محرّك است. بدنه، حاوي مدارات الكتريكي براي قطع يا وصل مدارات ديگر است.

با برخورد سر ليميت سوييچ با اجسام، حالت مدارات الكتريكي داخل بدنه، تغيير مي كند.

با توجة به مكان كاربرد، ليميت سوييچ ها، محرّك هاي مختلفي مي توانند داشته باشند.

نوع استاندارد غلطلكي براي كارهاي چرخشي كاربرد دارد. نوع انشعابي يا چنگالي بايد بطور دستي بعد از هر عملكرد به جاي اوّلش برگردد.

در زير چند نمونه از محرّك هاي حلقه اي، پيستونی و ميله ای مشاهده می شود.

محرك هاي گذرا و دائم

بسياري ليميت سوييچ ها، محرّك گذرا دارند يعني با وجود نيروي خارجی عمل ميكنند و با برداشتن نيرو آزاد مي شوند.

اھرم ھای چنگالی :

بعضي ليمت سوييچ ها مانند نوع چنگالي با واردن شدن فشار در همان موقعيّت مي مانند و تا در جهت مخالف نيرو وارد نشود، آزاد نمي شوند. این سنسورھا بیشتر در مقاطع گردشی مورد استفاده قرار میگیرند.

اھرم ھای غلطکی:

این سنسورھا در غلطکھا مورد استفاده قرار گرفته و ھمچنین قابلیت تنظیم ارتفاع را نیز دارند.

اھرم ھای حلقه ای و عصائی:

این سنسورھا بیشتر در کنترل جھت دستگاه ھا مورد استفاده قرار میگیرند.

اھرم ھای کوتاه :

این سنسورھا در اکثر ماشین آلات بخاطر کوچکی ابعاد استفاده می شوند.

بدنه ليميت سوييچ ها

بدنه از يك كنتاكت در حالت عادّي بسته (NC)، يك كنتاكت در حالت عادی باز (NO) تشكيل شده است.

فنر (Snap) ارتباط مستقيم با محرك داشته و باعث عمل كردن كنتاكت ها مي گردد. فنر، برگشتي، هنگام عدم وجود محرّك خارجي، كنتاكت ها را به حالت اوّل بر مي گرداند.

عملكرد كنتاكت ها

يك نمونه ليميت سوييچ پيستوني توسّط محرّك خارجي عمل مي كند. چگونگي تغيير حالت كنتاكت هاي  NC , NO را مشاهده مي كنيد.

از تركيب محرّك و بدنه، يك ليميت سوييچ ساخته مي شود.

گوني اتصال لامپ به كنتاكت NC  ليميت سوييچ را مشاهده مي كنيد. به جاي لامپ هر محرّكي مثل رله، كنتاكتور، شيرآلات و … مي تواند فعال شود.

شكل هاي زير، قابليّت حركت دوراني قايم يا افقي ميكرو سوييچ ها را براي عملكرد در حالت هاي خاص نشان ميدهد.

ملاحظات نصب:

سنسورھا می بایستی درمحل مناسب و صحیح نصب شوند که صحت نصب باعث می شود که عملکرد بصورت نرمال
باشد و تکان اجزا ماشین و عمل کنندھا موجب از آسیب دیدن سنسور نشود.
یکی از نکات مھم این است که طراحی و شکل سیستم از بین نرود.
نوع اھرم می بایست تحریک سنسور ھمیشه از بھترین نوع باشد که ھم در برابر نیروی عمودی و ھم ضربات وارده در دقیقه مقاوم باشد و زوایای برخورد قطعه کار با fot حین کار مقاوم باشد ودر برابر تکانھائی با سرعت کمتر از ١٠٠
تحریک کننده نیز ٣٠ درجه توصیه شده است.
یکی دیگر از مھمترین توصیه ھای کاربردی لازم این است که اھرم محرک سنسور در برخورد با قطعه کار میبایستی دارای زاویه ای مناسب باشد و زاویه بیشتر میتواند امکان آسیب رسانی را کمترکند.

یکی از مھمترین نکات نصب این است که نباید بصورت بالعکس اھرم را تحریک نمود چرا که با عث شکستن آن می باشد.

 

زمانیکه مورد استفاده برای یک سطح مسطح باشد و تحریک کننده یک پیستون است باید توجه داشت که از فشار وتحریک بیش از حد جلوگیری شود وملاحظه نمود که فشار تحریک باعث تغییرشکل تیغه ھا نشود.