لیمیت سوییچ

لیمیت سوییچ

لیمیت سوییچ ها

لیمیت سوییچ یک وسیله مکانیکی است که با اتصال فیزیکی، حضور یک شیء را آشکار می کند.

یک لیمیت سوییچ معمولی شامل بدنه و محرّک است. بدنه، حاوی مدارات الکتریکی برای قطع یا وصل مدارات دیگر است.

با برخورد سر لیمیت سوییچ با اجسام، حالت مدارات الکتریکی داخل بدنه، تغییر می کند.

با توجه به مکان کاربرد، لیمیت سوییچ ها، محرّک های مختلفی می توانند داشته باشند.

نوع استاندارد غلطلکی برای کارهای چرخشی کاربرد دارد. نوع انشعابی یا چنگالی باید بطور دستی بعد از هر عملکرد به جای اوّلش برگردد.

در زیر چند نمونه از محرّک های حلقه ای، پیستونی و میله ای مشاهده می شود.

محرک های گذرا و دائم

بسیاری لیمیت سوییچ ها، محرّک گذرا دارند یعنی با وجود نیروی خارجی عمل میکنند و با برداشتن نیرو آزاد می شوند.

اھرم ھای چنگالی :

بعضی لیمت سوییچ ها مانند نوع چنگالی با واردن شدن فشار در همان موقعیّت می مانند و تا در جهت مخالف نیرو وارد نشود، آزاد نمی شوند. این سنسورھا بیشتر در مقاطع گردشی مورد استفاده قرار میگیرند.

اھرم ھای غلطکی:

این سنسورھا در غلطکھا مورد استفاده قرار گرفته و ھمچنین قابلیت تنظیم ارتفاع را نیز دارند.

اھرم ھای حلقه ای و عصائی:

این سنسورھا بیشتر در کنترل جھت دستگاه ھا مورد استفاده قرار میگیرند.

اھرم ھای کوتاه :

این سنسورھا در اکثر ماشین آلات بخاطر کوچکی ابعاد استفاده می شوند.

بدنه لیمیت سوییچ ها

بدنه از یک کنتاکت در حالت عادّی بسته (NC)، یک کنتاکت در حالت عادی باز (NO) تشکیل شده است.

فنر (Snap) ارتباط مستقیم با محرک داشته و باعث عمل کردن کنتاکت ها می گردد. فنر، برگشتی، هنگام عدم وجود محرّک خارجی، کنتاکت ها را به حالت اوّل بر می گرداند.

عملکرد کنتاکت ها

یک نمونه لیمیت سوییچ پیستونی توسّط محرّک خارجی عمل می کند. چگونگی تغییر حالت کنتاکت های  NC , NO را مشاهده می کنید.

از ترکیب محرّک و بدنه، یک لیمیت سوییچ ساخته می شود.

گونی اتصال لامپ به کنتاکت NC  لیمیت سوییچ را مشاهده می کنید. به جای لامپ هر محرّکی مثل رله، کنتاکتور، شیرآلات و … می تواند فعال شود.

شکل های زیر، قابلیّت حرکت دورانی قایم یا افقی میکرو سوییچ ها را برای عملکرد در حالت های خاص نشان میدهد.

ملاحظات نصب:

سنسورھا می بایستی درمحل مناسب و صحیح نصب شوند که صحت نصب باعث می شود که عملکرد بصورت نرمال
باشد و تکان اجزا ماشین و عمل کنندھا موجب از آسیب دیدن سنسور نشود.
یکی از نکات مھم این است که طراحی و شکل سیستم از بین نرود.
نوع اھرم می بایست تحریک سنسور ھمیشه از بھترین نوع باشد که ھم در برابر نیروی عمودی و ھم ضربات وارده در دقیقه مقاوم باشد و زوایای برخورد قطعه کار با fot حین کار مقاوم باشد ودر برابر تکانھائی با سرعت کمتر از ١٠٠
تحریک کننده نیز ٣٠ درجه توصیه شده است.
یکی دیگر از مھمترین توصیه ھای کاربردی لازم این است که اھرم محرک سنسور در برخورد با قطعه کار میبایستی دارای زاویه ای مناسب باشد و زاویه بیشتر میتواند امکان آسیب رسانی را کمترکند.

یکی از مھمترین نکات نصب این است که نباید بصورت بالعکس اھرم را تحریک نمود چرا که با عث شکستن آن می باشد.

 

زمانیکه مورد استفاده برای یک سطح مسطح باشد و تحریک کننده یک پیستون است باید توجه داشت که از فشار وتحریک بیش از حد جلوگیری شود وملاحظه نمود که فشار تحریک باعث تغییرشکل تیغه ھا نشود.