ماشین بطری پرکنی ‏

ماشین بطری پرکنی ‏

1 – سیستم دارای حفاظت کامل و قطع اضطراری است .

2 – با فشار شستی S1 یک چراغ چشمک زن آماده به کار شدن سیستم و لامپ H2  وضعیت Pause بودن آن را نشان می دهد.

3 – با فشار شستی S2 تسمه نقاله بطری های شیشه را به سمت تشخیص دهنده های نوری هدایت می کند . سنسور S5 موقعیت قرار گیری شیشه ها و S6 سالم بودن شیشه ها را چک می کنند.

4 – شیشه های بدون عیب به سمت دستگاه بطری پر کن هدایت می شوند به محض آشکار شدن بطری توسط سنسور S7 تسمه نقاله به مدت 3 ثانیه جهت لرزش گیری خط متوقف شده و سپس ولو V7 باز شده به مدت 3 ثانیه شیر یا هر مایع دیگری در بطری پر می شود ، و ناظر خط همواره مواظب است تا در طول مدت پر شدن بطری ولو V2 بسته نشود.

5- به محض پر شدن بطری تسمه نقاله حرکت می کند و سنسور نوری S8 بطری پر را تشخیص داده فرمان درب زنی بطری ها را صادر می کند.

6 – در انتهای خط تولید کارگر خط، بطری ها را در جهبه قرار می دهد کارگر مذکور پس از عبور هر 12 بطری خط را به مدت 3 ثانیه توسط شستی S3 جهت تعویض جهبه متوقف می کند .

7 – پروژه به صورت سیکلی تکرار پذیر است و زمانی متوقف می شود که یک بطری معیوب شناسای نشده از سنسور ها عبور کرده باشد تشخیص این عمل توسط سنسور S9 انجام می گیرد .

8 – اگر هر دوازده بطری در داخل یک جعبه و بیست و چهار جعبه در داخل یک کارتن قرار گیرند در آخر خط تعداد جعبه ها و کارتن و بطری ها را مشخص نمایید .

9 – با فشار مجدد S2 تسمه نقاله خاموش می شود .

10 – در نوشتن برنامه از آدرس دهی سیمبلیک و دو فانکشن و یک فانکشن بلاک استفاده شود .