تقسیم بندی سنسورها

تقسیم بندی سنسورها

سنسور یا حسگر چیست؟

به هر المانی که بتواند تغییری فیزیکی و یا شیمیایی و یا نوری را به یک علامت فیزیکی ، الکتریکی و الکترونیکی تبدیل کند حسگر یا سنسور میگویند . پس یک کلید ساده که با حرکت یک اهرم تحریک و به واسطه آن حرکت یک مدار الکتریکی را وصل می کند می تواند یک سنسور باشد .

تقسیم بندی سنسور:

با توجه به نوع نیاز موجود درصنعت انواع سنسورھا ساخته و به بازار مصرف عرضه میشوند که تقسیم بندی ھای متنوعی را ایجاد مینماید، تقریبا تمامی انواع سنسورھای جدید که ساخته میشوند را میتوان در تقسیم بندی که ما نام آنرا تقسیم بندی عملکرد میگذاریم قرار داد ، لذا ما در اینجا به معرفی تقسیم بندی ھا میپردازیم :

الف :  تقسیم بندی براساس نوع عملکرد
ب :  تقسیم بندی بر اساس نوع کاربرد
ج :  تقسیم بندی بر اساس خروجی
د :  تقسیم بندی بر اساس موادی که سنسور ھا از آنھا ساخته میشوند.

تقسیم بندی نوع عملکرد :

بر اساس این تقسیم بندی میتوان انواع سنسور ھا را بر اساس نوع عملکرد الکترونیکی آنھا میتوان تقسیم نمود :
– سنسورھای تماسی
– سنسورھای حرارتی
– سنسورھای مقاومتی
– سنسورھای ولتاژی
– سنسورھای جریانی
– سنسورھای خازنی
– سنسورھای حرارتی
– سنسورھای القایی
– سنسورھای نوری و لیزری
– سنسورھای شیمیایی
– سنسورھای مغناطیسی

 تقسیم بندی بر اساس نوع کاربرد انواع سنسورھا :

در این نوع تقسیم بندی میتوان برای کاربردھای یکسان انواع مختلفی از سنسور ھا را بکار برد.
شمارش : القایی ، خازنی ، نوری
حرکت : نوری ، خازنی
سطح : نوری خازنی
پیوستگی : نوری
انحراف : نوری ، خازنی
تردد : نوری ، القایی
سرعت : القایی ، خازنی
فاصله : القایی
شیمیایی : خازنی ،القایی
حرارت : بیمتال ، مقاومتی

تقسیم بندی بر اساس نوع خروجی  :

در این تقسیم بندی میتوان دو نوع را بر اساس خروجی سنسور ھا مشخص نمود
– سنسور با خروجی آنالوگ
– سنسور با خروجی دیجیتال