عملکرد ماشین لباس شویی

عملکرد ماشین لباس شویی

پروژه کنترلی را طوری بنویسید که با فشردن شستی استارت در صورت بسته بودن درب ماشین لباس شویی پمپ شماره یک به مدت 5 ثانیه روشن شده آب گیری نماید . در پایان این مدت پمپ فوق خاموش شده و هیتر به مدت 3 ثانیه جهت گرم شدن آب داخل ماشین روشن شود در صورتی که درجه حرارت آب 50 درجه نرسیده باشد این قسمت تکرار گردد. به محض بر قرار شدن شرایط لازم موتور شستشو روشن شده به مدت 5 ثانیه با دور آرام لباس ها را می چرخاند و سپس در جهت مخالف به مدت 5 ثانیه کار می کند در پایان این 5 ثانیه ، موتور در جهت راست به مدت 5 ثانیه با سرعت تند جهت گرفتن آب لباس ها به کار خود ادامه می دهد در مدت کار کرد تند ، پمپ تخلیه روشن و هیتر خاموش است فرایند 5 بار تکرار شده و لباس ها را کاملا تمیز می شوید در پایان مراحل فوق برق تمام قسمت های ماشین خاموش و یک چراغ سبز روشن شده و اجازه می دهد تا درب باز شود. در تمام مراحل کار ماشین لباس شویی چراغ H1 بایستی روشن بماند و با اتمام مراحل خاموش گردد در هر مرحله از فرایند با فشار شستی استپ باید فرایند متوقف گردد تعداد دفعات خاموش و روشن شدن ماشین شمرده شود و در صورت باز ماندن درب ماشین چراغ H2  با فرکانس 2 هرتز چشمک بزند.

تذکر یک : از آدرس دهی سمبلیک استفاده شود.

تذکر دو : حتما از فانکشن و فانکشن بلاک استفاده شود .