انتقال برق

انتقال برق

با توجه به مزیت های مهم انرژی الکتریکی بر سایر انرژی ها، به دلیل سادگی و راحتی توزیع و قابلیت انتقال برای مسافت های
طوالنی، امروزه پیش بینی می گردد که بیشترین مصرف انرژی در قرن آینده کماکان به صورت انرژی الکتریکی باشد و شبکۀ توزی
عهده دار ارائه انرژی الکتریکی به مصرف کنندگان می باشد، به عنوان یکی از اجزای اصلی سیستم قدرت از اهمیت و ارزش قابل مالحظه
ای برخوردار می گردد.
به دلیل این اهمیت باال الزم است که با فرایندهای رسیدن انرژی الکتریکی به دست مصرف کننده آشنا شویم و در این مقاله از آموزش
برق در کالنجی، دقیقاً به این موضوع یعنی تولید، انتقال و توزیع انرژی الکتریکی میپردازیم.
در شکل کلی می توان ساختار شبکه های الکتریکی را در قالب سه گروه به صورت زیر
معرفی کرد:
(Generation)تولید -۱
(Transmission)انتقال -۲

(Distribution)توزیع -۳

برای ادامه مطلب فایل  را دانلود کنید

تهیه و تنظیم مهندس : فرزین وکیلی