نرم افزارهای شرکت دلتا

نرم افزارهای برنامه نویسی PLC

WPLSoft V2.50
ISPSoft V3.12

نرم افزارهای برنامه نویسی HMI

DOPSoft V2.00.07
DOPSoft V4.00.10 17

نرم افزارهای SERVO DRIVE

ASDA-Soft V4.08.09
ASDA-Soft V6.2.0.0

درایورها

UC-PRG020-12A Driver