نمرات آزمون

آزمون آنلاین

آزمون آنلاین

نمره آزمون آنلاین یک روز پس از پایان آزمون قابل مشاهده می باشد.

نمره نهایی

نمره نهایی

نمره نهایی خود را می توانید پس از گذشت حداقل ده روز از آزمون عملی مشاهده کنید.