نحوه سربندی اتصال ستاره و مثلث روی تخته کلم موتور

نحوه سربندی اتصال ستاره و مثلث روی تخته کلم موتور

پلاک اتصالات موتور (تخته کلم)

براى اتصال سيم پيچهاى موتور سه فاز، سرسيم ها از داخل پوسته به يک محفظه يا ترمينال موتور هدايت می شوند که اصطلاحاً به آن « تخته کلم » مى گويند.

به طورکلى سر و ته کلا فهاى يک موتور سه فاز، با دو حرف مشخص مى شوند.

اتصال ستاره

هرگاه به ابتداى سيم پيچ هاى (سرکلاف هاى U1 و V1 وw1 ) موتور به ترتيب شبکه سه فاز L1,L2,L3 را وصل کرده و انتهاى سيم پيچ ها ( ته کلاف هاU2  و V2 وw2 ) را به يکديگر وصل کنيم اين اتصال را« اتصال ستاره »    می گويند. شکل هاى زیر نحوه ى اتصال ستاره را به صورت مدارى و روى تخته کلم موتور نشان مى دهند. گفتنى است به جهت خلاصه نويسى، براى بيان حالت ستاره در متون فنی از علامت استفاده مى شود.

                                                                               اتصال ستاره روی تخته کلم موتور

اتصال مثلث

هرگاه انتهاى کلاف اول (U2 ) به ابتداى کلاف دوم ( V1 ) و انتهاى کلاف دوم ( V2 ) به ابتداى کلاف سوم ( W1 ) و به همين ترتيب انتهاى کلاف سوم ( W2 ) به ابتداى کلاف اول (U1 ) وصل شود، به اين اتصال « اتصال مثلث » گويند.

      شکل مداری اتصال مثلث

                                                                             اتصال مثلث روی تخته کلم موتور

تشخيص سالم بودن کلاف هاى موتور

تخته کلم موتور سه فاز را باز می کنيم و محل اتصال سر و ته کلاف ها را به همراه حروف مشخصه يادداشت می کنيم. دو سر سيم اهم متر را، به پيچهاى مربوط به دو سر کلاف اول ، دوم و سوم در تخته کلم وصل می کنيم. در اينصورت لازم است عقربه اهم متر تا انتهاى صفحه منحرف شود.

  • درصورتى که سيم پيچهاى کلاف های ذکر شده با يکديگر يا بدنه موتور ارتباط داشته باشند موتور سالم نيست و نبايد آن را در مدار قرار داد.

در صورت سالم بودن موتور هرگاه يک سيم اهم متر به بدنه و سر سيم ديگر به هريک از سيم پيچ هاى تخته کلم وصل شود، عقربه نبايد منحرف شود. به عبارت ديگر نبايد هيچ ارتباط الکتريکى بين کلا فهاى موتور با بدنه وجود داشته باشد. براى اطمينان مى توان از ميگر، لامپ تست يا اهم متر درِ رنج هاى بالا، نداشتن اتصال بدنه را آزمايش کرد.