سنسورهای آلتراسونیک

سنسورهای آلتراسونیک

سنسورهاي آلتراسونيك

در اين سنسورها سيگنال هاي صوتي فركانس بالا از يك فرستنده ارسال شده و توسط گيرنده دريافت مي گردد. حال اگر يك شيء بين فرستنده  و گيرنده قرار گيرد اين سيگنال به شيئ برخورد كرده و ديگر گيرنده سنسور قادر به دريافت سيگنال نبوده و مدارات كنترلي سنسور  وجود شيء را اعلام مي نمايد.

يك صفحه فيزوالكتريك مرتعش روي سطح سنسور نصب مي شود كه امواج صوتي فركانس بالا توليد مي نمايد. وقتي سيگنالهاي ارسالي به ماده انعكاس دهنده صوت مي رسد، صدا بازتاب ميگردد (اكو). مدت سيگنال بازتاب شده در يك مبدل ارزيابي ميشود. وقتي سيگنال برگشتي در محدوده مشخصي باشد مدار داخلي سنسور عمل مي نمايد. ولي اگر از محدوده خارج شد مدار كنترلي به حالت اوليه خود بر ميگردد.

ناحيه كور

اشيائي كه در ناحية كور واقع مي شوند، سيگنال هاي ناپايدار از خود ارسال مي كنند. بسته به نوع سنسور اين ناحيه، 6 تا 8 سانتيمتر جلوي سنسور است.

محدوده تعريف عملكرد

محدوده عملكرد بر حسب پهنا و موقعيّت در داخل محدوده تشخيص، تعريف مي شود. حد بالا براي تمام سنسورها يكي است ولي حد پايين بستگي به نوع سنسور دارد. اگر شيء از حد بالا بيرون شود ، ديگر سنسور قادر به تشخيص آن نيست.

ناحيه مسدود شده

ناحيه مسدود شده بين حد پايين و ناحيه كور واقع شده است. نوع شيء كه در اين ناحيه واقع مي شود مشخص نمي شود.

زاويه تشعشع

زاويةه تابش سنسور التراسونيك از يك مخروط  اصلي با زاويه 5 درجه و مخروط هاي اصلي تشكيل يافته است.

سنسورهای موازی

اگر مطابق شكل دو سنسور با هم موازي كار كنند، بر اساس محدوده تشخيص فاصله آنها مطابق جدول زير نبايد از حد مشخصي كمتر باشد. مثلاً اگر محدوده تشخيص سنسوري 6 سانتيمتر باشد، مطابق جدول نبايد فاصله  آنها  از 15 سانتيمتر كمتر باشد.

سنسورهای مقابل هم

اگر مطابق شكل دو سنسور مقابل هم  كار كنند، بر اساس محدوده تشخيص فاصله آنها مطابق جدول زير نبايد از حد مشخصي كمتر باشد. مثلاً اگر محدوده تشخيص سنسوري 6 سانتيمتر باشد، مطابق جدول نبايد فاصلة آنها  از120  سانتيمتر كمتر باشد.

خانواده سنسورهاي آلتراسونيك

سنسورهاي التراسونيك به سه دسته “شعاع سراسري” ، فشرده و ماژولار تقسيم مي شود.

آلتراسونيك شعاع سراسري

اين نوع سنسورها شامل يك فرستنده يك گيرنده است. اگر يك شيء بين فرستنده و گيرنده قرارگيرد، اين سيگنال به شئ برخورد كرده و ديگر گيرنده سنسور قادر به دريافت سيگنال نبوده و مدارات كنترلي سنسور وجود شيء را اعلام مي نمايد.

آلتراسونيك فشرده

اين نوع سنسورها محدوده تشخيص 5 تا 1000 سانتيمتر دارند. داراي دو كنتاكت  NC,NO  هستند. بعضي انواع آن دارای خروجی آنالوگ هستند.

نرم افزارSONPROG  براي تنظيم سنسورهاي نوع فشرده به كار مي رود. اطلاعات تنظيمی ذخيره شده و می توان آن را به سنسور ديگر انتقال داد.

آلتراسونيك ماژولار

اين نوع سنسورها محدوده تشخيص 6 تا 1000 سانتيمتر دارند. دارای دو كنتاكت  NC,NO  هستند. بعضی انواع آن داراي خروجی آنالوگ هستند.

كاربرد سنسورهای آلتراسونيك