ساختار تابلوهای توزیع صنعتی

ساختار تابلوهای توزیع صنعتی

تابلوهای توزیع صنعتی به تابلوهایی گفته می شود که جریان ورودی واحد صنعتی را به کمک کلیدهای و تجهیزات حفاظتی مختلف بین تجهیزات مصرف کننده توان یا تابلوهای موجود در یک واحد صنعتی تقسیم می کنند.

تابلوهای توزیع صنعتی دارای ساختاری شبیه یکدیگر هستند. در این تابلوهای معمولا یک کلید اصلی کل تابلو را قط می کند که این کلید از نوع MCCB یا کلید فیوز یا کلیدهای ACB هست. بعد از این کلید اصلی یک سری کلید دیگر به عنوان سطح دوم یا زیر دسته انتخاب می شوند، و دوباره یک دسته کلید دیگر به عنوان توزیع کننده های اصلی در زیر دسته سوم قرار می گیرند.

کلا ساختار تابلوهای توزیع صنعتی چیزی شبیه شکل زیر است.

نکته مهمی که در این تابلو ها مهم است انتخاب درست کلیدها بر حسب جریان مورد نیاز خروجی و همچنین حفاظت صحیح خروجی ها در برابر خطاهای به وجود آمده است.

به طور نمونه اگر یک خطا در یکی از خروجی های تابلو اتفاق افتاد، کلیدها طوری انتخاب شده باشند که کلیدهای پایین دستی عمل کنند و نه کلیدهای بالا دستی.

مشخص است که اگر کلیدهای بالادستی عمل کنند کل تابلو قطع می شود و این اصلا برای یک تابلوی توزیع جالب نخواهد بود !