رله زمانى الکترونيکى (تایمر)

رله زمانى الکترونيکى (تایمر)

رله زمانى الکترونيکى (تایمر)

از تايمرهاى الکترونيکى براى تنظيم زمان هاى کم تر ازثانيه تا چندين ثانيه استفاده مى شود. در ساختمان اين تايمرها، از مدارها و اجزاى الکترونيکى استفاده شده است. در نوعى از اين تايمرها، با شارژ و دشارژ شدن يک خازن، بوبين يک رله کوچک تحريک می شود. اصول ساختمان تايمر الکترونيکى بر مبناى مدار RC ( خازن و مقاومت) و برحسب ثابت زمانى استوار است.  تنظيم اين نوع تايمرها به مقدار مقاومت سر راه خازن بستگى دارد.

تايمرهاى متداول در صنعت برق از نوع تأخير در وصل (On delay) است.

اين نوع تايمر با لبه ى بالا رونده (وصل برق) زمان سنجى را  آغاز مى کند و پس از اتمام زمان تنظيم شده بر روى آن، عمل مى کند اين تايمر با لبه ى پايين رونده (قطع برق) به حالت اوليه خود برمى گردد.

تايمر تأخير در قطع ( Off delay)   با لبه بالا رونده (وصل برق) عمل می کند و با لبه پايين رونده (قطع برق)، زمان سنجى را آغاز می کند و با اتمام زمان به حالت اوليه برمى گردد.