رشته برق

برقکار صنعتی
تعمیر ماشینهای الکتریکی درجه 2