تانک مخلوط کن

تانک مخلوط کن

مطابق شکل زیر دو نوع سیال A , B  داخل تانک ریخته می شود . این دو مایع در داخل تانک توسط یک همزن مخلوط می گردند . محصول نهایی از طریق یک والو تخلیه به بیرون انتقال می یابد . با استارت مقصد و با توجه به خالی بودن تانک پمپ شروع بهکار می کنند.

از آدرس دهی سمبلیک و FC , FB ها استفاده شود همچنین سیستم دارای قطع کن اضطراری می باشد.

1 – اگر تانک پر شود موتور پمپ ها تغذیه باید قطع شود .

2 – وقتی والو تخلیه باز است باید موتور پمپ ها تغذیه فعال باشند .

3 – والو های قبل و بعد از موتور پمپ های تغذیه باید دو ثانیه بعد از استارت موتور پمپ ها باز شوند .

4 – ولو های قبل و بعد موتور پمپ های تغذیه باید وقتی پمپ های مذکور قطع می شوند بالا فاصله بسته شوند.

5 – سنسوررفلو 7 ثانیه بعد از استارت پمپ مقدار واقعی فلو را ارسال کند

6 – اگر سنسور فلو وقتی پمپ ها فعال هستند مقدار فلوی صفر را بفرستد باید پمپ ها هر چه سریع تر قطع شوند.

7 – تعداد دفعات روشن شدن هر پمپ و هر موتور موجود در کنترل فرایند جهت امور تعمیراتی شمارش می شوند.

8 – اگر سطح تانک به مینیمم رسید موتور همزن قطع شود .

9 – اگر ولو تخلیه باز شود موتور همزن قطع شود .

10 – در صورتی که پس از روشن شدن موتور همزن به مدت 10 ثانیه سیگنال فیدبک سرعت موتور دریافت نشد موتور قطع شود

11 – باز و بسته شدن ولو تخلیه توسط فرمان انجام می شود

12 – اگر تانک خالی شود باید ولو بسته شده و پیغام تانک خالی است به نمایش در بیاید

13 – وقتی موتور همزن کار می کند باید ولو تخلیه بسته شود .