ترانس CBCT چیست؟

ترانس CBCT چیست؟

در تابلوهای برق فشار ضعیف به خصوص تابلو های MCC از ترانسی با نام CBCT استفاده می شود. CBCT مخفف کلمات Core-Balance Current Transformer است.

همانطوری که می دانیم جریان سه فازی که از هر سلول تابلوی mcc برای مصارفی مثل کنترل یک موتور سه فاز خارج می شود ممکن است دچار نشتی جریان باشد. مثلا اتصال فاز به بدنه موتور یا حتی به بدن یک شخص.
این نشتی جریان یا در واقع عدم تعادل بین سه جریان رفت در سه فاز و جریان برگشت در سیم نول، باید تشخیص داده شود و این تشخیص باید منجربه قطع کلید اصلی سلول شود.

به همین منظور سه فاز همراه با نول از یک ترانس نوع CBCT عبور داده می شود .این ترانس به رله نوع Earth Leakage Relay  متصل است. رله این مقدار نشتی جریان را در ترانس تشخیص داده و فرمان قطع را به قسمت shunt trip  کلید اصلی تابلو ( کلید mccb ) می دهد.

اگر در این فرایند از سیم نول استفاده نشود باز هم ترانس این جریان نشتی را تشخیص می دهد.

تصویر رله تشخیص دهنده نشتی جریان

این رله نیز دارای دو قسمت قابل تنظیم است

یکی برای حساسیت جریان که از ۳۰ میلی آمپر تا ۳۰ آمپر قابل تنظیم است و دیگری تنظیم زمان که از ۰ تا ۱۰ ثانیه قابل تنظیم است.

برای کاربردهای عمومی جریان بر روی ۳۰ میلی آمپر تنظیم می شود ولی همین تنظیم را نیز برای کاربردهای صنعتی می توان استفاده کرد.

زمان نیز بهتر است در محدوده ۰ تا ۴ ثانیه باشد.

کاربرد دیگر این ترانس در حفاظت ترانسهای قدرت در برابر  Earth Fault یا همان خطای زمین است.

در این حالت این ترانس بر روی سه فاز اولیه ترانس قدرت قرار می گیرد و در صورت ایجاد خطای زمین در ثانویه به کمک رله فرمان قطع را برای عناصر قطع کننده مثل کلید MCCB یا ACB ارسال می کند.

در واقع زمانی که خطای زمین اتفاق بیفتد بالانس جریان سه فاز در ثانویه و سپس در اولیه ترانس به هم خواهد خورد که این عدم بالانس را ترانس CBCT تشخیص می دهد

شکل زیر نحوه این اتصال و حفاظت را برای یک ترانس قدرت نشان می دهد.