اشميت تريگر

اشميت تريگر

اشميت تريگر (Schmitt trigger) يک مدار مقايسه کننده است که در آن از فيدبک مثبت استفاده شده است. در وضعيت غير معکوس، هنگامي که ورودي بيشتر از يک مقدار مشخص که به عنوان آستانه انتخاب شده است، خروجي High يا يک مي‌شود و هنگامي که ورودي کمتر از مقدار مشخص شده ديگر که به عنوان آستانه انتخاب شده باشد خروجي low يا صفر مي شود. هنگامي که ورودي بين اين دو مقدار باشد خروجي حالت خود را حفظ مي کند. از اشميت تريگر در ورودي آي سي ها براي تبديل موج سينوسي به مربعي يا اصلاح صفر و يک‌هاي خراب شده به علت نويز و اعوجاج استفاده مي شود. دربسياري از کاربرد هاي صنعتي لازم است هنگام رسيدن ولتاژ خروجي يک حس کننده به سطح مشخص،فرماني براي روشن شدن يا خاموش کردن دستگاهي صادر شود. با کمي فکر مي توانيد مثالهايي بيابيد که در آنها چنين عملي لازم باشد. چنين مداراتي مدارات “هيستريزس دار” يا “اشميت تريگر” ناميده مي شود.
مدارات اشميت تريگر هم با ترانزيستور و هم با op-amp قابل پياده‌سازي است كه در شکل پست دو نمونه از اين مدارها آورده شده است. آي سي هاي مختلفي به صورت در بازار هستند که داراي ورودي اشميت تريگر هستند که از جمله آنها ميتوان به شماره هاي 7413، 74121، 74540 اشاره کرد.