آرشیو برچسب ها

این سنسورها شبیه سنسور های القایی هستند. تنها تفاوت آنها در تولید میدان الکتروستاتیکی به جای میدان الکترومغناطیسی است....

سنسور خازنی

این سنسورها شبیه سنسور های القایی هستند. تنها تفاوت آنها در تولید میدان الکتروستاتیکی به جای میدان الکترومغناطیسی است....