ایستگاه آتش نشانی ‏

ایستگاه آتش نشانی ‏

برنامه مربوط به کنترل یک ایستگاه آتش نشانی به شرح زیر را بنویسید .

۱ – با استارت متصدی و با توجه به پایین بودن فشار ، موتور ( Jaky ) راه اندازی می شود در صورتیکه در مدت ۲۰ ثانیه فشار به حد نصاب نرسید موتورmain  راه اندازی می شود و در صورتیکه فشار به حد مطلوب رسید موتور اصلی خاموش شده و ۲۰ ثانیه بعد موتور Jaky نیز خاموش می گردد .

۲ – در صورتی که موتور اصلی به تعمییرات رفته باشد موتور slave وظیفه آن را به عهده می گیرد .

۳ – در صورتی که به علت قطع برق تمامی موتور ها خاموش شود با ۲۰ ثانیه تاخیر dezel راه اندازی می گردد.

۴ – با وصل مجدد برق اصلی dezel  خاموش و با ۲۰ ثانیه تاخیر ، برق اصلی تغذیه را به عهده می گیرد.

۵ – تعداد استارت موتور ها برای اهداف تعمیر و نگهداری شمرده می شود فرض کنید هر موتور بعد از ۱۰استارت به تعمییرات خواهد رفت .