نحوه سربندی اتصال ستاره و مثلث روی تخته کلم موتور

نحوه سربندی اتصال ستاره و مثلث روی تخته کلم موتور

پلاک اتصالات موتور (تخته کلم)

براى اتصال سیم پیچهاى موتور سه فاز، سرسیم ها از داخل پوسته به یک محفظه یا ترمینال موتور هدایت می شوند که اصطلاحاً به آن « تخته کلم » مى گویند.

به طورکلى سر و ته کلا فهاى یک موتور سه فاز، با دو حرف مشخص مى شوند.

اتصال ستاره

هرگاه به ابتداى سیم پیچ هاى (سرکلاف هاى U1 و V1 وw1 ) موتور به ترتیب شبکه سه فاز L1,L2,L3 را وصل کرده و انتهاى سیم پیچ ها ( ته کلاف هاU2  و V2 وw2 ) را به یکدیگر وصل کنیم این اتصال را« اتصال ستاره »    می گویند. شکل هاى زیر نحوه ى اتصال ستاره را به صورت مدارى و روى تخته کلم موتور نشان مى دهند. گفتنى است به جهت خلاصه نویسى، براى بیان حالت ستاره در متون فنی از علامت استفاده مى شود.

                                                                               اتصال ستاره روی تخته کلم موتور

اتصال مثلث

هرگاه انتهاى کلاف اول (U2 ) به ابتداى کلاف دوم ( V1 ) و انتهاى کلاف دوم ( V2 ) به ابتداى کلاف سوم ( W1 ) و به همین ترتیب انتهاى کلاف سوم ( W2 ) به ابتداى کلاف اول (U1 ) وصل شود، به این اتصال « اتصال مثلث » گویند.

      شکل مداری اتصال مثلث

                                                                             اتصال مثلث روی تخته کلم موتور

تشخیص سالم بودن کلاف هاى موتور

تخته کلم موتور سه فاز را باز می کنیم و محل اتصال سر و ته کلاف ها را به همراه حروف مشخصه یادداشت می کنیم. دو سر سیم اهم متر را، به پیچهاى مربوط به دو سر کلاف اول ، دوم و سوم در تخته کلم وصل می کنیم. در اینصورت لازم است عقربه اهم متر تا انتهاى صفحه منحرف شود.

  • درصورتى که سیم پیچهاى کلاف های ذکر شده با یکدیگر یا بدنه موتور ارتباط داشته باشند موتور سالم نیست و نباید آن را در مدار قرار داد.

در صورت سالم بودن موتور هرگاه یک سیم اهم متر به بدنه و سر سیم دیگر به هریک از سیم پیچ هاى تخته کلم وصل شود، عقربه نباید منحرف شود. به عبارت دیگر نباید هیچ ارتباط الکتریکى بین کلا فهاى موتور با بدنه وجود داشته باشد. براى اطمینان مى توان از میگر، لامپ تست یا اهم متر درِ رنج هاى بالا، نداشتن اتصال بدنه را آزمایش کرد.