موتور سه فاز دوسرعته دالاندر

موتور سه فاز دوسرعته دالاندر

موتور سه فاز دوسرعته دالاندر

از جمله موتورهاى سه فاز دوسرعته خاص موتور دالاندر است، چرا که در این گونه موتورها از یک سیم پیچ براى دو سرعت استفاده مى شود و نسبت سرعت در آن ها ۱ به ۲ است.
یعنى موتورهاى سه فاز دالاندر ( ۴و۲ قطب)؛ ( ۸ و۴ قطب) یا (۱۲ و ۶ قطب) که در فرکانس ۵۰ هرتز کار مى کنند به ترتیب داراى سرعتهاى ( ۳۰۰۰ و ۱۵۰۰ دور)، ( ۱۵۰۰ و ۷۵۰ دور) و    ( ۱۰۰۰ و ۵۰۰ دور) هستند.

براى تغییر قطب در موتورهایى که داراى یک سیم پیچ هستند، باید نوع اتصال موتور را تغییر داد. براى این منظور از اتصال دالاندر استفاده مى شود. براى تعداد قطب بیش تر، اتصال سیم پیچ هاى استاتور را به صورت مثلث و براى تعداد قطب کم تر، سیم پیچ هاى استاتور را به صورت ستاره ى دوبل وصل مى کنند.

در این نوع اتصال ولتاژ هر سیم پیچ در هر دو حالت تنها مقدار کمى تغییر مى کند. موتورهاى با اتصال دالاندر اغلب داراى شش سرسیم در روى تخته کلم هستند و فقط مى توانند به یک ولتاژ اتصال یابند. موتورهاى با اتصال دالاندر در دورهاى مختلف داراى قدرت هاى متفاوت هستند و در مواردى مى توان به کار برد که نسبت سرعت هاى مورد نیاز ۱ به ۲   باشد. در استاندارد قدیم VDE  سرهاى موتور دالاندر (W1,V1,U1) را براى سرعت کم با

حروف Va,Wa و Ua و براى سرعت زیاد (W2,V2,U2 ) را با حروف Vb,Wb و Ub نشان مى دهند.

تخته کلم موتور سه فاز دالاندر به صورت شکل زیراست.

نحوه اتصال موتور براى سرعتهاى کم و زیاد به صورت زیر است: