فیلتر هارمونی

فیلتر هارمونی

هارمونی چیست؟

در شبکه های فشار ضعیف کنونی شاهد رشد روز افزون مصرف کنندگانی هستیم که جریان غیر سینوسی از شبکه می کشند. عبور این جریان غیر سینوسی از امپدانس شبکه افت ولتاژی را ایجاد می نماید که باعث اعوجاج ولتاژ سینوسی شبکه می شود. این اعوجاجها را می توان به سری فورید بسط داد، تمامی موجها (جمله های سری فوریه) با فرکانسی برابر مضرب صحیحی از فرکانس پایه (فرکانس شبکه) هارمونیک نامیده می شود

هارمونیک ها کجا به وجود می آیند؟

 

در شبکه فشار ضعیف صنعتی، بویژه هنگامی که تغییر دهنده های سرعت موتورهای القایی نصب شده باشند.

در تمامی ساختمانهای مسکونی و تجاری : تمامی تلویزیونها ، کامپیوترها، لامپ های کم مصرف مولد هارمونیک هستند.

 

فیلتر هارمونیک چیست؟

 

فیلترهارمونیک با استفاده ازآرایشی ازخازن، سلف ومقاومت جریان‌های هارمونیکی را به سمت زمین هدایت می‌کنند. هرفیلتر هارمونیک می‌تواند ازبسیاری ازعناصر تشکیل شود، که هر یک ازآن‌ها جهت انتقال یکی از مضارب هارمونیکی به زمین استفاده می‌شود.

دامنه و تنوع هارمونیکها بستگی به تعدد بارهای غیر خطی نصب شده در شبکه دارد. به عنوان مثال:

اگر مبدل ۶ پالسه تریستوری با قدرت ۵۰% قدرت ترانس در شبکه ای نصب شده باشد هارمونیک پنجم با دامنه ۴% و هارمونیک هفتم با دامنه ۳% در شبکه وجود خواهد داشت.

اگر تعداد زیادی مبدل تریستوری در شبکه نصب شوند به دلیل اختلاف فاز جریانهای آنها، اثر هارمونیکهای مبدل کمتر میشود.

به عنوان مثال اگر مبدل تریستوری با توان کلی ۲۵% توان نامی ترانس در شبکه نصب شوند هارمونیک ها تقریبا به صورت زیرند:


برای ادامه مطلب… فایل pdfرا دانلود کنید

تهیه و تنظیم :مهندس فرزین وکیلی