رله زمانى الکترونیکى (تایمر)

رله زمانى الکترونیکى (تایمر)

رله زمانى الکترونیکى (تایمر)

از تایمرهاى الکترونیکى براى تنظیم زمان هاى کم تر ازثانیه تا چندین ثانیه استفاده مى شود. در ساختمان این تایمرها، از مدارها و اجزاى الکترونیکى استفاده شده است. در نوعى از این تایمرها، با شارژ و دشارژ شدن یک خازن، بوبین یک رله کوچک تحریک می شود. اصول ساختمان تایمر الکترونیکى بر مبناى مدار RC ( خازن و مقاومت) و برحسب ثابت زمانى استوار است.  تنظیم این نوع تایمرها به مقدار مقاومت سر راه خازن بستگى دارد.

تایمرهاى متداول در صنعت برق از نوع تأخیر در وصل (On delay) است.

این نوع تایمر با لبه ى بالا رونده (وصل برق) زمان سنجى را  آغاز مى کند و پس از اتمام زمان تنظیم شده بر روى آن، عمل مى کند این تایمر با لبه ى پایین رونده (قطع برق) به حالت اولیه خود برمى گردد.

تایمر تأخیر در قطع ( Off delay)   با لبه بالا رونده (وصل برق) عمل می کند و با لبه پایین رونده (قطع برق)، زمان سنجى را آغاز می کند و با اتمام زمان به حالت اولیه برمى گردد.