اشمیت تریگر

اشمیت تریگر

اشمیت تریگر (Schmitt trigger) یک مدار مقایسه کننده است که در آن از فیدبک مثبت استفاده شده است. در وضعیت غیر معکوس، هنگامی که ورودی بیشتر از یک مقدار مشخص که به عنوان آستانه انتخاب شده است، خروجی High یا یک می‌شود و هنگامی که ورودی کمتر از مقدار مشخص شده دیگر که به عنوان آستانه انتخاب شده باشد خروجی low یا صفر می شود. هنگامی که ورودی بین این دو مقدار باشد خروجی حالت خود را حفظ می کند. از اشمیت تریگر در ورودی آی سی ها برای تبدیل موج سینوسی به مربعی یا اصلاح صفر و یک‌های خراب شده به علت نویز و اعوجاج استفاده می شود. دربسیاری از کاربرد های صنعتی لازم است هنگام رسیدن ولتاژ خروجی یک حس کننده به سطح مشخص،فرمانی برای روشن شدن یا خاموش کردن دستگاهی صادر شود. با کمی فکر می توانید مثالهایی بیابید که در آنها چنین عملی لازم باشد. چنین مداراتی مدارات “هیستریزس دار” یا “اشمیت تریگر” نامیده می شود.
مدارات اشمیت تریگر هم با ترانزیستور و هم با op-amp قابل پیاده‌سازی است که در شکل پست دو نمونه از این مدارها آورده شده است. آی سی های مختلفی به صورت در بازار هستند که دارای ورودی اشمیت تریگر هستند که از جمله آنها میتوان به شماره های ۷۴۱۳، ۷۴۱۲۱، ۷۴۵۴۰ اشاره کرد.